Nostalgische foto van RMS leiders

Nostalgische foto van leiders van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS). De foto is genomen in mei 1968 in Nederland.

Zittend v.l.n.r.: P.W. Lokollo, J.A. Manusama, I.J. Tamaela. Staand v.l.n.r.: dokter H. Tan, S.A. Tamaela, E. Kakisina, J.J. Manuputty, dokter J.J. de Lima, B. Lumatalale, Th.O. Kuhuwael.

 

Mobiele versie afsluiten